වර්තමානය අතරමග, අනාගතය දකින්න – නගර ඩිජිටල්කරණය

(කැනඩාවේ විනිපෙග් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිනි, සිල්වී ඇල්බර්ට් The Conversation වෙනුවෙන් ලිවූ, 2017 සැප්තැම්බර් 17 වන දින World Economic Forum වෙබ්