වර්තමානය අතරමග, අනාගතය දකින්න – නගර ඩිජිටල්කරණය

(කැනඩාවේ විනිපෙග් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිනි, සිල්වී ඇල්බර්ට් The Conversation වෙනුවෙන් ලිවූ, 2017 සැප්තැම්බර් 17 වන දින World Economic Forum වෙබ්

තරඟකාරි සමාජය ජයගන්න ඔබේ දරුවා අනිවාර්යයෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතු කුසලතා 7ක්

(මෙය 2017, සැප්තැම්බර් 4 වන දින Word Economic Forum වෙබ් අඩවියේ පළවූ ශාලට් එඩ්මන්ඩ්ගේ ලිපියක සිංහල පරිවර්තනයකි). පරිවතනය: Aysha Maryam අනාගතයේ ඉදිරි මං පෙත් විවර කරගන්න