තරඟකාරි සමාජය ජයගන්න ඔබේ දරුවා අනිවාර්යයෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතු කුසලතා 7ක්

(මෙය 2017, සැප්තැම්බර් 4 වන දින Word Economic Forum වෙබ් අඩවියේ පළවූ ශාලට් එඩ්මන්ඩ්ගේ ලිපියක සිංහල පරිවර්තනයකි). පරිවතනය: Aysha Maryam අනාගතයේ ඉදිරි මං පෙත් විවර කරගන්න