හතරවෙනි කර්මාන්ත විප්ලවය

අවුරුදු දෙකකට පමණ පෙර ඩාවෝස් නගරයේ ‍රැස්වුණු ලෝක ආර්ථික සංසදයේ ප්‍රධාන මාතෘකාවවුයේ හතරවෙනි කර්මාන්ත විප්ලවයයි. ඩිජිටල්, භෞතික සහ ජෛව පද්ධති (digital, physical and biological) අතර

අලුත් කොම්පැනියක්?

පසුගිය වසර සියය ඇතුලත ලෝකයේ ප්‍රධාන සමාගම් අතර තිබු එක් සමාගමකි ජීඊ GE (ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික්, General Electric). නමුත් මෙම සමාගම වසර කිහිපයකට පෙර එම සමාගම